1 - جهت تعيين شماره صندلي و دريافت رسید توشه همراه وكارت سوار شدن به هواپيما، بليت خود و چنانچه جامه دان دارید، به مسئولين کانتر پذیرش مسافرتحويل دهيد. در حفاظت از كارت سوار شدن به هواپيما و بليت و رسید توشه همراه خود دقت فرماييد.


2 - لطفاً در داخل هواپیما در صندلی تعیین شده بنشینید.


3 - از قبول جامه دان سایر مسافرانی کههمراه شما نیستند، به دلیل مسائل امنیتی و ایمنی، اجتناب نمایید.


4 - در کلیه پروازهای شرکت هواپیمایی کیش، کشیدن سیگار ممنوع می باشد.


5 - برای بهمراه داشتن مدارک و اشیاء همراه قابل حمل بداخل هواپیما به تابلوهای هشدار دهنده که در پشت کانتر پرواز و سایر نقاط و در جلوی گیت تشخیص هویت قراردارد توجه نمائید.