1 - پس از اتمام امور مربوط به كنترل بليت و دريافت كارت سوار شدن به هواپيما، بری ورود به سالن انتظار، بليت و كارت سوار شدن به هواپیما را بهمراه شناسنامه، كارت شناسايی ( در پروازهای داخلی ) و گذرنامه در پروازهای بین المللی را به مأمورين كنترل ارائه دهيد.


2 - بازرسی نهایی، به منظور حفظ ايمنی پروازها انجام می شود.


3 - در آخرين مرحله تشريفات فرودگاهی و قبل از ورود به سالن انتظار، قسمت بازرسی نهايی قرار دارد. به منظور حفظ ايمنی پرواز كليه لوازم همراه شما در اين قسمت بازرسی می شود. پس از آن وارد سالن انتظار خواهيد شد كه در اين مرحله با اعلام شماره پرواز و مقصد از طريق بلندگوها برای سوار شدن به هواپيما به گیت خروجی مربوطه راهنمایی خواهيد شد.


4 - در آخرين مرحله و هنگام خروج از درب های خروجي برای سوار شدن به هواپيما، مسئولين قسمت گیت خدمات فرودگاهی با كنترل مجدد مدارک پروازی شما ( ويزا و گذرنامه ) بخشی از كارت سوار شدن به هواپيما را از آن جدا كرده و بخشی از آن را نيز در اختيار شما قرار می دهند كه بر اساس آن مهمانداران پرواز در داخل هواپيما شما را جهت استقرار در صندلی خود راهنمای خواهند نمود.